Les principales prières en latin

Atelier du Maître de Bedford

Les actes

Actus Fidei /​Acte de foi

Domine Deus, fir­ma fide cre­do et confi­teor omnia et sin­gu­la quæ sanc­ta eccle­sia Catholica pro­po­nit, quia tu, Deus, ea omnia reve­las­ti, qui es aeter­na veri­tas et sapien­tia quae nec fal­lere nec fal­li potest. In hac fide vivere et mori statuo.

Amen.

Actus Spei /​Acte d’espérance

Domine Deus, spe­ro per gra­tiam tuam remis­sio­nem omnium pec­ca­to­rum, et post hanc vitam æter­nam feli­ci­ta­tem me esse conse­cu­tu­rum : quia tu pro­mi­sis­ti, qui es infi­nite potens, fide­lis, beni­gnus, et mise­ri­cors. In hac spe vivere et mori statuo.

Amen.

Actus Caritatis /​Acte de charité

Domine Deus, amo te super et omnia proxi­mum meum prop­ter te, quia tu es sum­mum, infi­ni­tum, et per­fec­tis­si­mum bonum, omni dilec­tione dignum. In hac cari­tate vivere et mori statuo.

Amen.

Notre Père, je vous salue, Je crois en Dieu, Confiteor

Pater Noster /​Notre Père

Pater nos­ter, qui es in cælis, sanc­ti­fi­cé­tur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volún­tas tua, sicut in cælo, et in ter­ra. Panem nos­trum coti­diá­num da nobis hódie, et dimítte nobis débi­ta nos­tra sicut et nos dimít­ti­mus debitó­ri­bus nos­tris. Et ne nos indú­cas in ten­ta­tió­nem, sed líbe­ra nos a malo.

Amen.

Ave Maria /​Je vous salue, Marie

Ave Maria, gra­tia ple­na, Dominus tecum ; bene­dic­ta tu in mulie­ri­bus, et bene­dic­tus fruc­tus ven­tris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pec­ca­to­ri­bus, nunc et in hora mor­tis nostrae.

Amen.

Credo /​Je crois en Dieu (Symbole des Apôtres)

Credo in Deum Patrem omni­po­tén­tem, Creatórem cæli et terræ. Et in Iesum Christum, Fílium eius úni­cum, Dóminum nos­trum, qui concép­tus est de Spíritu Sancto, natus ex María Vírgine, pas­sus sub Póntio Piláto, cru­cifíxus, mór­tuus, et sepúl­tus, des­cén­dit ad ínfer­nos, tér­tia die resur­réxit a mór­tuis, ascén­dit ad cælos, sedet ad déx­te­ram Dei Patris omni­po­tén­tis, inde ventú­rus est iudicáre vivos et mór­tuos. Credo in Spíritum Sanctum, sanc­tam Ecclésiam cathó­li­cam, sanctó­rum com­mu­nió­nem, remis­sió­nem pec­cató­rum, car­nis resur­rec­tió­nem, vitam ætérnam.

Amen.

Credo /​Je crois en Dieu (Symbole de Nicée)

Credo in unum Deum, Patrem omni­po­ten­tem, fac­to­rem coe­li et ter­rae, visi­bi­lium omnium, et invi­si­bi­lium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei uni­ge­ni­tum. Et ex Patre natum ante omnia sae­cu­la. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non fac­tum, consub­stan­tia­lem Patri : per quem omnia fac­ta sunt. Qui prop­ter nos homines, et prop­ter nos­tram salu­tem des­cen­dit de coe­lis. Et incar­na­tus est de spi­ri­tu sanc­to ex Maria Virgine : et homo fac­tus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato pas­sus, et sepul­tus est. Et resur­rexit ter­tia die, secun­dum Scripturas. Et ascen­dit in coe­lum : sedet ad des­te­ram Patris. Et ite­rum ven­tu­rus est com glo­ria, judi­care vivos et mor­tuos : cujus regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivi­fi­can­tem : qui ex Patre Filioque pro­ce­dit. Qui cum Patre et Filio simul ado­ra­tur et conglo­ri­fi­ca­tur : qui locu­tus est per pro­phe­tas. Et unam, sanc­tam, catho­li­cam et apos­to­li­cam Ecclesiam. Confiteor unum bap­tis­ma in remis­sio­nem pec­ca­to­rum. Et exs­pec­to resur­rec­tio­nem mor­tuo­rum. + Et vitam ven­tu­ra saeculi.

Amen.

Confiteor /​Je confesse à Dieu

Confiteor Deo omni­po­ten­ti, bea­tae Mariae sem­per Virgini, bea­to Michaeli Archangelo, bea­to Joanni Baptistae, sanc­tis Apostolis Petro et Paulo, omni­bus Sanctis, et vobis, fratres, quia pec­ca­vi nimis cogi­ta­tione ver­bo, et opere : mea culpa, mea culpa, mea maxi­ma culpa. Ideo pre­cor bea­tam Mariam sem­per Virginem, bea­tum Michaelem Archangelum, bea­tum Joannem Baptistam, sanc­tos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum.

Amen.

Angelus

Se récite matin, midi et soir, toute l’an­née, sauf au Temps Pascal où il est rem­pla­cé par le Regina Caeli

V. Angelus Domini nun­tia­vit Mariae,
R. Et conce­pit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gra­tia ple­na, Dominus tecum ; bene­dic­ta tu in mulie­ri­bus, et bene­dic­tus fruc­tus ven­tris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pec­ca­to­ri­bus, nunc et in hora mor­tis nostrae.

Amen.

V. Ecce ancil­la Domini,
R. Fiat mihi secun­dum ver­bum tuum.
Ave Maria…
V. Et Verbum caro fac­tum est.
R. Et habi­ta­vit in nobis.
Ave Maria…
V. Ora pro nobis, sanc­ta Dei Genitrix.
R. Ut digni effi­cia­mur pro­mis­sio­ni­bus Christi.

Oremus.

Gratiam tuam, quae­su­mus, Domine, men­ti­bus nos­tris infunde ; ut, qui, ange­lo nun­tiante, Christi Filii tui incar­na­tio­nem cogno­vi­mus, per pas­sio­nem ejus et cru­cem, ad resur­rec­tio­nis glo­riam per­du­ca­mur. Per eum­dem Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

Antiennes finales à la Sainte Vierge

Du 1er dimanche de l’Avent au 2 février exclusivement

Alma Redemptoris Mater

Alma Redemptoris Mater, quae per via cae­li por­ta manes, et stel­la maris, suc­curre caden­ti, Surgere qui curat popu­lo : tu quae genuis­ti, Natura mirante, tuum sanc­tum Genitorem, Virgo prius ac pos­te­rius, Gabrielis ab ore Sumens illud Ave, pec­ca­to­rum miserere.

Pendant l’Avent

V. Angelus Domini nun­tia­vit Mariae
R. Et conce­pit de Spiritu Sancto

Oremus.

Gratiam tuam, quae­su­mus, Domine, men­ti­bus nos­tris infunde : ut que, Angelo nun­tiante, Christi Filli tui incar­na­tio­nem cogno­vi­mus ; per pas­sio­nem ejus et cru­cem, ad resur­rec­tio­nis glo­riam per­du­ca­mur. Per eum­dem Christum Dominum nostrum.

Amen.

Du 24 décembre au 2 février

V.Post par­tum, Virgo, invio­la­ta permansisti
R. Dei Genitrix, inter­cede pro nobis

Oremus.

Deus, qui salu­tis aeter­nae, bea­tae Mariae vir­gi­ni­tate foe­cun­da, huma­no gene­ri pare­mia praes­ti­tis­ti : tri­bue, quae­su­mus ; ut ipsam pro nobis inter­ce­dere sen­tia­mus, per quam per­ui­mus auc­to­rem vitae sus­ci­pere, Dominum nos­trum Jesum Christum, Filium tuum.

Amen.

Depuis les complies du 2 février, jusqu’aux complies du Mercerdi saint Ave Regina Cælorum

Ave Regina cælorum,
Ave Domina Angelorum.
Salve radix, salve porta,
Ex qua mun­do lux est orta :
Gaude Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa :
Vale, o valde decora,
Et pro nobis Christum exora
V. Dignare me lau­dare Te, Virgo sacrata
R. Da mihi vir­tu­tem contra hostes tuos

Oremus.

Concede, mise­ri­cors Deus, fra­gi­li­ta­ti nos­trae prar­si­dium : ut, qui san­tae Dei Genitricis memo­riam agi­mus ; inter­ces­sio­nis ejus auxi­lio, a nos­tris ini­qui­ta­ti­bus resur­ga­mus. Per eum­dem Christum Dominium nostrum.

Amen.

Du jour de Pâques à la Trinité

Regina Caeli

Regina cae­li, lae­tare, alleluia,
Quia quem meruis­ti por­tare, alleluia,
Resurrexit sicut dixit, alleluia :
Ora pro nobis Deum, alleluia.
V. Gaude et lae­tare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia sur­rexit Dominus vere, alleluia.

Oremus.

Deus, qui per resur­rec­tio­nem Filii tui Domini nos­tri Jesu Christi mun­dum lae­ti­fi­care digna­tus es : praes­ta, quae­su­mus ; ut per ejus Genitricem Virginem Mariam, per­pe­tuae capia­mus gau­dia vitae. Per eum­dem Dominum nos­trum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in uni­tate Spiritus Sancti, Deus, per omnia sae­cu­la saeculorum.

R. Amen.

De la Trinité au 1er dimanche de l’Avent

Salve Regina

Salve Regína, Mater mise­ricór­diæ ; Vita dul­cé­do, et spes nos­tra, salve. Ad te Clamámus éxsules fílii Evæ ; Ad te Suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimá­rum valle. Eia ergo, Advocáta nos­tra, Illos tuos mise­ricórdes ócu­los ad nos convérte : Et Iesum, benedíc­tum fruc­tum ven­tris tui, Nobis post hoc exsí­lium osténde. O cle­mens, o pia, o dul­cis Virgo María.

Amen.

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Génetrix.
R. Ut digni effi­ciá­mur pro­mis­sio­ni­bus Christi.

Oremus.

Omnipotens sem­pi­terne Deus, qui glo­rio­sae Virginis Matris Mariae cor­pus et ani­mam, ut dignum Filii tui habi­ta­cu­lum effi­ci mere­re­tur, Spiritu Sancto coope­rante, prae­pa­ras­ti : da, ut cujus com­me­mo­ra­tione lae­ta­mur ; ejus pia inter­ces­sione, ab ins­tan­ti­bus malis, et a morte per­pe­tua libe­re­mur. Per eum­dem Christum Dominum nostrum.

Amen.

Âme du Christ, Saint Michel Archange, Ô ! mon Jésus

Anima Christi

Anima Christi, sanc­ti­fi­ca me.
Corpus Christi, sal­va me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua late­ris Christi, lava.
Passio Christi, confor­ta me.
O bone Jesu, exau­di me.
Intra tua vul­ne­ra abs­conde me.
Ne per­mit­tas me sepa­ra­ri a te.
Ab hoste mali­gno defende me.
In hora mor­tis meae voca me,
Et jube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis lau­dem te
In sae­cu­la saeculorum.

Amen.

Sancte Michaël Archangele

Sancte Michaël Archangele, defende nos in proe­lio ; contra nequi­tiam et insi­dias dia­bo­li esto prae­si­dium. Imperet illi Deus, sup­plices depre­ca­mur : tuque, Princeps mili­tiae cae­les­tis, Satanam aliosque spi­ri­tus mali­gnos, qui ad per­di­tio­nem ani­ma­rum per­va­gan­tur in mun­do, divi­na vir­tute in infer­num detrude.

Amen.

Domine Iesu (Ô ! mon Jésus) – ND de Fatima

Domine Iesu, dimitte nobis debi­ta nos­tra, sal­va nos ab igne infe­rio­ri, per­duc in cælum omnes ani­mas, præ­ser­tim eas, quæ mise­ri­cor­diæ tuæ maxime indigent.

Amen.